Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VICTORIASHOP.NL

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Victoria: Hilversumse Cricket- en Football Club Victoria, een voetbalvereniging met statutaire zetel in Loosdrecht met paviljoen aan ’t Jagerspaadje 26 te Loosdrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer: 40516095.

‘Webshop’: de Victoria webshop die door Hilversumse Cricket- en Football Club Victoria wordt gedreven onder de url www.victoriashop.nl.

'Ontvangstbevestiging': de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

'Product': het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Victoria,  en u door of via Victoria binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

'Voorwaarden': deze Algemene Voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de Webshop gedaan respectievelijk besteld respectievelijk gesloten worden en waarbij Victoria partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en Victoria middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Victoria worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Victoria worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Victoria ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Victoria heeft het recht deze Voorwaarden en de (inhoud van) de Webshop te wijzigen.
 

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de Webshop zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Victoria de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Victoria te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Victoria en u komt tot stand op het moment dat u:
(a) een bestelling heeft geplaatst in de Webshop middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de Webshop;
(b) de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling;
(c) hierop op uw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is ontvangen (de 'Ontvangstbevestiging').

Indien van Victoria in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het (de) product(en);
(c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd wordt (worden), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
(d) het bestelnummer van de overeenkomst.

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Victoria gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en de Victoria.

3.5 De administratie van Victoria geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Victoria verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Victoria verrichte leveringen. Victoria erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent u dit eveneens.

 

4. TRANSPORT EN -KOSTEN

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
Transportkosten zijn niet van toepassing daar de bestelling door besteller zelf in het paviljoen van H.C. & F.C. Victoria dient te worden opgehaald.

 
4.2 Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Victoria kunnen worden uitgesloten. 


5. LEVERTIJD

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en Victoria. Normaliter kunt u de artikelen binnen vijf werkdagen nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond afhalen in het paviljoen van H.C. & F.C. Victoria.

Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de leveringstermijn overschreden wordt. De door Victoria opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Victoria overschreden wordt, zal Victoria u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Victoria te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan Victoria te melden.

5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal Victoria binnen 10 werkdagen nadat Victoria de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.4 Indien u aantoonbare schade heeft geleden als gevolg van het door Victoria overschrijden van de leveringstermijn, zal Victoria deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan u vergoeden, ongeacht de vraag of u de overeenkomst met Victoria heeft ontbonden.

6. AFKOELINGSPERIODE

6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u het recht om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Victoria te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail) aan Victoria te melden. U dient het product onmiddellijk terug te leveren aan Victoria. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour leveren dragen.

6.3 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Victoria ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Victoria binnen 10 dagen nadat Victoria het door u teruggezonden product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 Victoria behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Victoria of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Victoria schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Victoria u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Victoria heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. NIET GOED, GELD TERUG

7.1 Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door u bestelde te stellen eisen, heeft u twee mogelijkheden:
(a) u kunt Victoria schriftelijk (via e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met Victoria ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan Victoria te melden.

7.2 Indien u Victoria vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan Victoria terugsturen. Victoria zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Victoria, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Victoria niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Victoria zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft.

7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan Victoria te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Victoria. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

8. GARANTIES

8.1 Op de door Victoria geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. KLACHTEN

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Victoria serieus in behandeling worden genomen.

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van Victoria (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

9.3 Victoria zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. Victoria zal u hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.

10. PRIVACY

10.1 Victoria zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. 

10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Victoria kunnen nakomen van de overeenkomst die Victoria met u is aangegaan. Uitsluitend hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt.

10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld.

10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Victoria waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan Victoria voor het aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in artikel 10.2.

10.5 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via e-mail) verzoek hiertoe aan Victoria, afdeling klantenservice te richten. Victoria zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij de Victoria aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Victoria te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Victoria zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Victoria hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Victoria uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. Victoria zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

11. KLANTENSERVICE Victoria

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

info@victoriashop.nl

12. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Victoria is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en Victoria naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en Victoria, kunt u Victoria verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij Victoria van mening is dat de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.

12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Victoria meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

- Algemene voorwaarden Victoriashop.nl 2018 -